VIPmedia - dobry napad! VIPmedia - dobry napad!
The Backwards Facebook fanpage Mediální skupina mafra Radio BEST FM Radio VIVA
The Backwards YouTube channel
Gupress.sk
Holiday Inn
HitHit
The BACKWARDS
Profil

Skupina The Backwards za?ala svoju kariéru v roku 1995 v Košiciach na východe Slovenska. Tak ako aj iné kapely, na za?iatku prezentovala vlastnú tvorbu. Popri tom, pre svoju lásku k hudbe a pre vzdanie úcty ich najob?úbenejšej kapele, sa sna??ila interpretova?? hudobnú tvorbu skupiny The Beatles, ?o sa nakoniec stalo aj jej hlavným smerom v ?alšom napredovaní. Nebolo to len lacné imitovanie Beatles, ale kompletné naštudovanie od A po Z. The Backwads sa od za?iatku sna??ili o ?o najvernejšiu interpretáciu skladieb z ka??dého albumu ?i singlu.


Z tohto h?adiska je napredovanie skupiny ojedinelé. K hudbe Beatles pristupujú s rovnakým rešpektom ako umelec interpretujúci hudbu klasiky a jej velikánov. The Backwards sa materiálom nepre??enú zbe??ne, ale skuto?ne študujú dielo-skladbu, pri?om ??iadne benevolencie oh?adne hudobného spracovania nie sú povolené.

Jedným z ich názorov je aj fakt, ??e existuje ve?a kapiel schopných nau?i?? sa hra?? repertoár Beatles, ale je taktie?? potrebná riadna dávka talentu na správne zachytenie výrazu, zvuku a ducha hudby. Tajomstvom úspechu The Backwards je pozornos?? ?lenov kapely pre detail. Ka??dá vokálna linka, harmónia, akordová zmena, perkusie, ?i orchestrálny part a mnoho, mnoho ?alších podstatných detailov sú poctivo naskúšané a dokonale naštudované. Okrem verného hudobného podania úplnos?? imid??u skupiny dotvára, rovnako ako u Beatles, ?avoruký basový gitarista. Ke? sú všetky tieto „ingrediencie“ dané dokopy, vzniká magický zá??itok a dokonalá ilúzia ??ivého vystúpenia skupiny The Beatles.

Ako jeden z dôkazov je aj medzinárodné ví??azstvo na New York Beatlefeste v roku 1998. V silnej konkurencii spomedzi 36 kapiel zví??azili The Backwards v „Battle of the Bands“ - „bitke skupín“ o ?o najvernejšiu interpretáciu a získali 1.miesto. Jednou z gratulantiek k úspechu bola aj sestra Georga Harrisona, pani Louis Harrison, ktorá pod?a jej slov viac ne?? po 30 rokoch opä?? po?ula „sound of The Beatles“ - zvuk Beatles.

The Backwards nemajú iba dokonale vypracovaný zvuk, ale dbajú aj na image, stage look, súhru a produkciu, ktorá ur?ite „zlomí“ aj najzarytejšieho a najkritickejšieho fanúšika. Pre muzikantov a znalcov je najzaujímavejší fakt, ??e ?lenovia, aby dosiahli ?o najvernejší zvuk s originálom, pou??ívajú rovnakú hudobnú aparatúru a modely hudobných nástrojov kvalitných zna?iek ako Vox, Rickenbacker, Gretsch, Höfner , Ludwig, ..at?. Toto všetko sa doteraz odrazilo na cez tisícpä??sto ??ivých vystúpeniach, televíznych programoch, rozhlasových nahrávkach, ktorých kvalita a vernos?? interpretácie nakoniec vyústila rokom 2000 v ?alší ojedinelý krok vpred.

Kapela Backwards bola vybraná na stvárnenie skupiny The Beatles na divadelných doskách v sú?asnosti najprestí??nejšieho slovenského muzikálového divadla Nová Scéna, ako hudobná a herecká zlo??ka projektu. V hudobnom komikse s názvom „Beatles: Never nikomu nad štyridsa?? “, skupina po?as dvoch sezón odohrala viac ne?? 100 vypredaných repríz.
Hos??ovanie v 25. jubilejnej - „striebornej“ Mané??i Bolka Polívku posunulo kariéru týchto chlapcov aj do hlavného mesta ?eskej republiky, Prahy.

Momentálne sa mô??u The Backwards pochváli?? svojím ro?ným pôsobením v hudobnej revue „Brouci, aneb Evangelium podle Beatles“ v Divadle Spirála. Tu, rovnako ako v Bratislave, stvárnili jednotlivých ?lenov Beatles. V projekte autora Alexa Köenigsmarka spolu s nimi ú?inkovali známe mená ako H.Hrušinský, J.Langmajer, P.K?í?? ?i Karel Zich.

Pri príle??itosti osláv 40-tého výro?ia pôsobenia skupiny Olympic, boli The Backwards vybraní ako predskupina na Ferrona Tour 40. V Ostrave, Brne a Prahe vystúpili dokopy pred viac ne?? 36 tisíc divákmi. Ich vystúpenie sa stretlo s ve?mi kladným ohlasom u publika a následne bola kapele predostretá ponuka na pokra?ovanie v turné so skupinou Olympic aj na ich ?alších vystúpeniach po celom bývalom ?eskoslovensku.
 
Jedným z ?alších ve?kých úspechov na medzinárodnom poli bola návšteva USA v apríli roku 2003. Po piatich rokoch sa Backwards, ako "obhájcovia titulu z roku 1998", znova zú?astnili medzinárodného Beatlefestu 2003 v New York City. V sú??a??i, spolu s ostatnými 44-oma kapelami, za ohlušujúceho revu fanúšikov a silnej konkurencie, získali opä?? 1.miesto!!! V?aka potvrdeniu úspechu spred nieko?kých rokov sa skupine rozbehla nová spolupráca s americkým mana??mentom.

V auguste roku 2004 sa kapela predstavila v Clevelande ako predskupina rock`n rollovej legendy Little Richarda, kde sa okrem vynikajúceho publika stretli s pozitívnou reakciou samotného L.Richarda. Na základe tohto úspechu si organizátori, momentálne najvä?šieho amerického festivalu Abbey Road On The River, vybrali The Backwards spomedzi 60 ú?inkujúcich skupín ako reklamné tváre na ??ivé vystúpenia v médiách a celoamerickej TV stanici FOX.

V sú?asnosti The Backwards pravidelne vystupujú v Spojených štátoch amerických, kde stihli odohra?? koncerty v dvadsiatichtroch štátoch a po?as svojich turné navštívili mestá ako Los Angeles, San Diego, Las Vegas, Chicago, Miami, New York, Cleveland, Detroit, Atlanta, Washington DC, Denver, Raliegh, Dallas a nespo?et ?alších.


Pri príle??itosti štyridsiateho výro?ia prvej návštevy Beatles v USA vydali The Backwards kompiláciu ôsmich pesni?iek na albume s názvom „It`s been fourty years”.

?oskoro nasledovalo vydanie prvého DVD skupiny „Four by The Backwards“. Pravdou je, ??e ani CD ani DVD nie sú schopné úplne zachyti?? atmosféru ??ivých vystúpení.

Po?as prierezu celou tvorbou skupiny Beatles, od obdobia Beatlemánie cez album Sgt. Pepper`s Lonely Hearts Club Band a?? po posledné platne Let It Be a Abbey Road, okrem samotných ?lenov skupiny spoluú?inkuje malý komorný orchester. Výsledkom precíznosti s ako The Backwards prezentujú hudbu Beatles je schopnos?? zvládnu?? hru na nástroje ako napr. indický sitár, zobcová flauta, ústna harmonika, klavír, a iné.

V roku 2006 skupina oslávila 10. Výro?ie svojej existencie a vystúpila na známom liverpoolskom festivale, kde odohrala nieko?ko vystúpení na známej Mathew street a v Cavern Clube, kde The Beatles za?ínali a absolvovala tie?? ??ivé vystúpenie v rádiu BBC Merseyside. Dvere do Anglicka, krajiny ktorá dala svetu The Beatles, sú otvorené a kapela odohrala nieko?ko uspešných koncertov a pripravuje sa na dalšie zaujímavé projekty.

Domov |  Profil |  Fotogal?ria |  Odkazy |  Koncerty |  Audio |  Video |  Reperto??r |  N??stroje |  Kontakt |