´╗┐ The Backwards » Profil
VIPmedia - dobry napad! VIPmedia - dobry napad!
The Backwards Facebook fanpage Radio Frekvence 1 Radio BEST FM Radio VIVA
The Backwards YouTube channel
Gupress.sk
Holiday Inn
HitHit
The BACKWARDS
Profil

Skupina The Backwards za─?ala svoju kariéru v roku 1995 v Košiciach na východe Slovenska. Tak ako aj iné kapely, na za─?iatku prezentovala vlastnú tvorbu. Popri tom, pre svoju lásku k hudbe a pre vzdanie úcty ich najob─?úbenejšej kapele, sa sna??ila interpretova?? hudobnú tvorbu skupiny The Beatles, ─?o sa nakoniec stalo aj jej hlavným smerom v ─?alšom napredovaní. Nebolo to len lacné imitovanie Beatles, ale kompletné naštudovanie od A po Z. The Backwads sa od za─?iatku sna??ili o ─?o najvernejšiu interpretáciu skladieb z ka??dého albumu ─?i singlu.


Z tohto h─?adiska je napredovanie skupiny ojedinelé. K hudbe Beatles pristupujú s rovnakým rešpektom ako umelec interpretujúci hudbu klasiky a jej velikánov. The Backwards sa materiálom nepre??enú zbe??ne, ale skuto─?ne študujú dielo-skladbu, pri─?om ??iadne benevolencie oh─?adne hudobného spracovania nie sú povolené.

Jedným z ich názorov je aj fakt, ??e existuje ve─?a kapiel schopných nau─?i?? sa hra?? repertoár Beatles, ale je taktie?? potrebná riadna dávka talentu na správne zachytenie výrazu, zvuku a ducha hudby. Tajomstvom úspechu The Backwards je pozornos?? ─?lenov kapely pre detail. Ka??dá vokálna linka, harmónia, akordová zmena, perkusie, ─?i orchestrálny part a mnoho, mnoho ─?alších podstatných detailov sú poctivo naskúšané a dokonale naštudované. Okrem verného hudobného podania úplnos?? imid??u skupiny dotvára, rovnako ako u Beatles, ─?avoruký basový gitarista. Ke─? sú všetky tieto „ingrediencie“ dané dokopy, vzniká magický zá??itok a dokonalá ilúzia ??ivého vystúpenia skupiny The Beatles.

Ako jeden z dôkazov je aj medzinárodné ví??azstvo na New York Beatlefeste v roku 1998. V silnej konkurencii spomedzi 36 kapiel zví??azili The Backwards v „Battle of the Bands“ - „bitke skupín“ o ─?o najvernejšiu interpretáciu a získali 1.miesto. Jednou z gratulantiek k úspechu bola aj sestra Georga Harrisona, pani Louis Harrison, ktorá pod─?a jej slov viac ne?? po 30 rokoch opä?? po─?ula „sound of The Beatles“ - zvuk Beatles.

The Backwards nemajú iba dokonale vypracovaný zvuk, ale dbajú aj na image, stage look, súhru a produkciu, ktorá ur─?ite „zlomí“ aj najzarytejšieho a najkritickejšieho fanúšika. Pre muzikantov a znalcov je najzaujímavejší fakt, ??e ─?lenovia, aby dosiahli ─?o najvernejší zvuk s originálom, pou??ívajú rovnakú hudobnú aparatúru a modely hudobných nástrojov kvalitných zna─?iek ako Vox, Rickenbacker, Gretsch, Höfner , Ludwig, ..at─?. Toto všetko sa doteraz odrazilo na cez tisícpä??sto ??ivých vystúpeniach, televíznych programoch, rozhlasových nahrávkach, ktorých kvalita a vernos?? interpretácie nakoniec vyústila rokom 2000 v ─?alší ojedinelý krok vpred.

Kapela Backwards bola vybraná na stvárnenie skupiny The Beatles na divadelných doskách v sú─?asnosti najprestí??nejšieho slovenského muzikálového divadla Nová Scéna, ako hudobná a herecká zlo??ka projektu. V hudobnom komikse s názvom „Beatles: Never nikomu nad štyridsa?? “, skupina po─?as dvoch sezón odohrala viac ne?? 100 vypredaných repríz.
Hos??ovanie v 25. jubilejnej - „striebornej“ Mané??i Bolka Polívku posunulo kariéru týchto chlapcov aj do hlavného mesta ─?eskej republiky, Prahy.

Momentálne sa mô??u The Backwards pochváli?? svojím ro─?ným pôsobením v hudobnej revue „Brouci, aneb Evangelium podle Beatles“ v Divadle Spirála. Tu, rovnako ako v Bratislave, stvárnili jednotlivých ─?lenov Beatles. V projekte autora Alexa Köenigsmarka spolu s nimi ú─?inkovali známe mená ako H.Hrušinský, J.Langmajer, P.K?Öí?? ─?i Karel Zich.

Pri príle??itosti osláv 40-tého výro─?ia pôsobenia skupiny Olympic, boli The Backwards vybraní ako predskupina na Ferrona Tour 40. V Ostrave, Brne a Prahe vystúpili dokopy pred viac ne?? 36 tisíc divákmi. Ich vystúpenie sa stretlo s ve─?mi kladným ohlasom u publika a následne bola kapele predostretá ponuka na pokra─?ovanie v turné so skupinou Olympic aj na ich ─?alších vystúpeniach po celom bývalom ─?eskoslovensku.
 
Jedným z ─?alších ve─?kých úspechov na medzinárodnom poli bola návšteva USA v apríli roku 2003. Po piatich rokoch sa Backwards, ako "obhájcovia titulu z roku 1998", znova zú─?astnili medzinárodného Beatlefestu 2003 v New York City. V sú??a??i, spolu s ostatnými 44-oma kapelami, za ohlušujúceho revu fanúšikov a silnej konkurencie, získali opä?? 1.miesto!!! V─?aka potvrdeniu úspechu spred nieko─?kých rokov sa skupine rozbehla nová spolupráca s americkým mana??mentom.

V auguste roku 2004 sa kapela predstavila v Clevelande ako predskupina rock`n rollovej legendy Little Richarda, kde sa okrem vynikajúceho publika stretli s pozitívnou reakciou samotného L.Richarda. Na základe tohto úspechu si organizátori, momentálne najvä─?šieho amerického festivalu Abbey Road On The River, vybrali The Backwards spomedzi 60 ú─?inkujúcich skupín ako reklamné tváre na ??ivé vystúpenia v médiách a celoamerickej TV stanici FOX.

V sú─?asnosti The Backwards pravidelne vystupujú v Spojených štátoch amerických, kde stihli odohra?? koncerty v dvadsiatichtroch štátoch a po─?as svojich turné navštívili mestá ako Los Angeles, San Diego, Las Vegas, Chicago, Miami, New York, Cleveland, Detroit, Atlanta, Washington DC, Denver, Raliegh, Dallas a nespo─?et ─?alších.


Pri príle??itosti štyridsiateho výro─?ia prvej návštevy Beatles v USA vydali The Backwards kompiláciu ôsmich pesni─?iek na albume s názvom „It`s been fourty years”.

─?oskoro nasledovalo vydanie prvého DVD skupiny „Four by The Backwards“. Pravdou je, ??e ani CD ani DVD nie sú schopné úplne zachyti?? atmosféru ??ivých vystúpení.

Po─?as prierezu celou tvorbou skupiny Beatles, od obdobia Beatlemánie cez album Sgt. Pepper`s Lonely Hearts Club Band a?? po posledné platne Let It Be a Abbey Road, okrem samotných ─?lenov skupiny spoluú─?inkuje malý komorný orchester. Výsledkom precíznosti s ako The Backwards prezentujú hudbu Beatles je schopnos?? zvládnu?? hru na nástroje ako napr. indický sitár, zobcová flauta, ústna harmonika, klavír, a iné.

V roku 2006 skupina oslávila 10. Výro─?ie svojej existencie a vystúpila na známom liverpoolskom festivale, kde odohrala nieko─?ko vystúpení na známej Mathew street a v Cavern Clube, kde The Beatles za─?ínali a absolvovala tie?? ??ivé vystúpenie v rádiu BBC Merseyside. Dvere do Anglicka, krajiny ktorá dala svetu The Beatles, sú otvorené a kapela odohrala nieko─?ko uspešných koncertov a pripravuje sa na dalšie zaujímavé projekty.

Domov |  Profil |  Fotogal?ęria |  Odkazy |  Koncerty |  Audio |  Video |  Reperto??r |  N??stroje |  Kontakt |