VIPmedia - dobry napad! VIPmedia - dobry napad!
The Backwards Facebook fanpage Radio Frekvence 1 Radio BEST FM Radio VIVA
The Backwards YouTube channel
Gupress.sk
Holiday Inn
HitHit
The BACKWARDS
Ludwig - `65 Black Oyster Pearl
Ludwig - `65 Black Oyster Pearl
Bicie nástroje na obrázku pochádzajú z roku 1965..
Ludwig - `65 Black Oyster Pearl

Ringo po?as svojej kariéry vlastnil nieko?ko sád bicích nástrojov. Z raného obdobia to boli bicie zna?ky Premiere, ale po prvých úspechoch v roku `63 mu boli zadová??ené nové bicie zna?ky Ludwig. Pôvodne boli prvé dve sady Ludwigov s 20" "bass drum" - kopákom. Prevedenie je Black Oyster, 22" bass drum, 13" rack tom, 16" floor tom a 14" wooden Jazz Festival snare. Hardware je toto??ný s Ringovou výbavou a pochadza taktie?? zo 60tych rokov.

Aby sa podarilo dosiahnú?? 100% podobnos??, bolo staré zariadenie Ludwig na uchopenie malého tomu odstránené a na jeho miesto prišiel Rogers Swiv-o-matic drum-mount system. Ringo asi vedel, pre?o ho dal Malovi Evansovi nahradi??. Dosiahla sa vä?šia flexibilita nastavenia. Ke???e sa v tých ?asoch ešte nepou??ívalo ozna?enie hrúbky blán, bicie sme "obuli" do hrúbky "medium" (najviac sa pribli??ujú zvukom). Mnoho bubeníkov by mohli zaujíma?? ?inely.

V prvých nahrávkach skupiny sa objavuje zvuk zna?ky Paiste vyrábanej vo Švaj?iarsku. Predtým mal ešte Ringo pravdepodobne staré Premier Super Zyns, ako najlacnejšiu mo??nos??, no po návrate z Ameriky v roku `64 u?? natrvalo zasadli na trón kvalitné turecké Zildjiany. Ich charakteristický otvorený a hlasný sound dotvára ideálnu kombináciu so zvukom Ludwigov. Za zmienku by stálo, naše takmer polro?né úsilie o získanie kotvy tzv.  "the WFL Anchor". Táto malá veci?ka, ktorá zabra??uje posúvaniu ve?kého bubna, sa za ??iadnych okolností nedala zohna??. Samozrejme, ??e sa mohla zakúpi?? jej napodobenina, ale bolo jasné, ??e k originál Ludwigom patrí aj originál "WFL Anchor". Nakoniec sa štastie na nás usmialo a podarilo sa.. "?erešni?ka na torte" pribudla na svoje miesto. Ako "backup"-náhradu, pou??íva Dano aj druhú sadu Ludwigov (Hollywood Set) z roku `64. Tá je v prevedení Blue Oyster. Vä?šinu ?asu síce le??í odlo??ená v skrini, no je o to vzácnejšia. Snare drum je toti?? osobne podpísaný pánom Ludwigom osobne a to samozrejme zvyšuje jeho historickú a zberate?skú hodnotu.


Domov |  Profil |  Fotogal?ria |  Odkazy |  Koncerty |  Audio |  Video |  Reperto??r |  N??stroje |  Kontakt |