VIPmedia - dobry napad! VIPmedia - dobry napad!
The Backwards Facebook fanpage Radio Frekvence 1 Radio BEST FM Radio VIVA
The Backwards YouTube channel
Gupress.sk
Holiday Inn
HitHit
The BACKWARDS
Rickenbacker 325v59
Rickenbacker 325v59


Na porovnanie našej gitary s Johnovym originálom odporú?ame pozrie?? obrázok na str.119 v knihe Antológia.
Rickenbacker 325v59

Patrila k Johnovym najob?úbenejším gitarám. Pôvodne bola v prevedení "maple" - prírodná farba, ale v roku `62 ju nechal prema?ova?? na ?iernu. V produkcii Rickenbacker sa 325 pova??oval za nie ve?mi populárny model . Konkrétne Johnova gitara bola v obehu asi 2 roky predtým, ne?? si ju zakúpil na tzv. "ratenzahlung" (leasing) v Hamburgu v Novembri 1960. Má iba 3/4 menzúru a práve preto sa na nej dá skvele hra?? Rock`n Roll.

Pred príchodom tohto nástroja na Slovensko bola malá predpríprava. Ako prvé sa zadová??ili potrebné hliníkové "Burns knobs", špeciálny "Bow-tie bridge" a ve?mi ??a??ko zohnate?né "Grover openback tuners" z roku `59. Ke???e firma Rickenbacker dala na trh gitaru síce podobnú, ale nie toto??nú s modelom Johna z roku `58, bolo potrebné vykona?? 13 zmien ("plastických operácií"). Dosiahla sa takmer úplná vernos?? nielen po vizuálnej, ale aj zvukovej stránke. Dokonca sa podarilo získa?? aj scanovú kópiu originálneho "pickguard" a pod?a neho boli vyrobené aj nové plasty. Modifikácii sníma?ov a hlavy sa bolo potrebné venova?? so skuto?ne najvä?šou opatrnos??ou.

Po takmer ro?nej práci, s malými prestávkami, bol dosiahnutý finálny stav, ktorý by mohol zodpoveda?? skuto?nej gitare na známej Ed Sullivan Show v roku `64. Špeciálne ru?ne vinuté struny, ktoré pou??ívali aj Beatles, dodávajú gitare taktie?? špecifický zvuk.


Domov |  Profil |  Fotogal?ria |  Odkazy |  Koncerty |  Audio |  Video |  Reperto??r |  N??stroje |  Kontakt |