VIPmedia - dobry napad! VIPmedia - dobry napad!
The Backwards Facebook fanpage Radio Frekvence 1 Radio BEST FM Radio VIVA
The Backwards YouTube channel
Gupress.sk
Holiday Inn
HitHit
The BACKWARDS
Sit??r - Ravi Shankar
Sitar - Ravi Shankar Superior Model
Na obrázku je sitár Ravi Shankar Superior Model pochádzajúci z Indie. Jednou z najznámejších nahrávok v ktorej zaznel aj tento exotický nástroj je skladba Norwegian Wood z albumu Rubber Soul..
Sitar - Ravi Shankar
Superior Model

Po náro?nom turné v lete roku 1965 si Beatles dopriali zaslú??ený šes??tý??d??ový odpo?inok. Vo?ný ?as vyu??ili na formovanie nových ideí a písanie nových piesní pre nadchádzajúci album Rubber Soul. Na platni sa nachádza piese?? Norwegian Wood (This Bird Have Flown), v ktorej si našiel uplatnenie aj dovtedy netradi?ný hudobný nástroj - indický sitár. U?? po?as nakrúcania snímku Help! (scéna v indickej reštaurácii s hrajúcimi hudobníkmi v pozadí) zaujal Georga jeho zvuk unato?ko, ??e si v obchodíku India Craft v Londýne zakúpil jeden lacnejší kúsok. Ke???e nepoznal ako sa nástroj ladí a hlavne ako sa na ??om hrá, sitár si chví?u pobudol v kúte jeho obývacej izby. Naš??astie to netrvalo dlho a zhodou náhod, pri h?adaní "toho správneho zvuku", ho Beatles pou??ili pri nahrávaní piesne Norwegian Wood. Ako Harrison spimína: "Na hmatníku som vyh?adal správne tóny, zosnímali sme to mikrofónom a bola z to trefa do ?ierneho".

Indický sitár sa vyvinul z prastarého hudobného nástroja vény. K vzniku nástroja sa via??e ústna tradícia ktorá hovorí, ??e nástroj vynašiel Amir Khusrau. Mal to by?? básnik, ktorý pôsobil na dvore šacha Allaudina Khiljiho v Perzii. S ve?kou pravdepodobnos??ou však dochádza k zámene s iným Khusrau Khanom. Ten pomohol zvidite?ni?? tento nástroj v rokoch 1800 v okolí mesta Dílí. Sú?asné výskumy u?? momentálne spochyb??ujú aj túto teóriu, no potvrdzujú fakt, ??e moderný sitár sa za?al objavova?? a?? v zobrazeniach v období 19. storo?ia. ??ivot Khusrau Khana spadá do tohto ?asu. Od udomácnenia v Indii po dnešok prešiel nástroj nieko?kými zmenami, ktoré vyústili a?? do podoby štandardného indického sitáru. Klasický sitár ma sedem horných (hlavných) strún a jedenás?? a?? trinás?? tzv. sympatetických (rezonan?ných). Na brnkanie po strnách sa namiesto trsátka (ako sme zvyknutí pri gitare) pou??íva  "mizrab", ktorý sa navlieka na ukazovák a malí?ek pravej ruky.

Domov |  Profil |  Fotogal?ria |  Odkazy |  Koncerty |  Audio |  Video |  Reperto??r |  N??stroje |  Kontakt |